VTV1 I Thời Sự I Weichai Tham Gia Triển Lãm Hàng Hải và Đóng Tàu